Voorwaarden.

Swapfiets.

Artikel 1
Definities.
Artikel 2
Toepasselijkheid.
Artikel 3
Gebruik van de fiets.
Artikel 4
Swappen.
Artikel 5
Betalingen.
Artikel 6
Opzegging en einde overeenkomst.
Artikel 7
Diefstal of vermissing
Artikel 8
Schade.
Artikel 9
Aansprakelijkheid.
Artikel 10
Niet nakomen verplichtingen.
Artikel 11
Overmacht.
Artikel 12
Wijzigingen.
Artikel 13
Privacy.
Artikel 14
Toepasselijk recht. Geschillen.

Artikel 1

Definities.

In onderstaande Algemene Voorwaarden B2B wordt verstaan onder:
Afnemer: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Swapfiets een Overeenkomst aangaat;
Einddatum: De datum waarop de Overeenkomst eindigt; dit kan zijn een tussen Swapfiets en Afnemer overeengekomen datum dan wel de datum die volgt door opzegging van de Overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze Voorwaarden;
Fiets: De datum waarop de Overeenkomst eindigt; dit kan zijn een tussen Swapfiets en Afnemer overeengekomen datum dan wel de datum die volgt door opzegging van de Overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze Voorwaarden;
Fiets: Eén of meerdere door Swapfiets aan de Afnemer ter beschikking gestelde fiets(en) voor gebruik door Afnemer in overeenstemming met de Voorwaarden;
Gebruiker: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de door Swapfiets aan Afnemer ter beschikking gestelde Fiets(en);van Swapfiets.
Onterechte Swap: Heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 4.3 van deze Voorwaarden;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Swapfiets en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Swapfiets: Swapfiets B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Amsteldijk 216 (1079 LK) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65958713;
Swappen: Het oplossen door Swapfiets van een probleem met betrekking tot de Fiets, door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets zoals nader omschreven in artikel 4.1 van deze Voorwaarden;
Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden B2B

Artikel 2

Toepasselijkheid.

2.1
Deze Algemene Voorwaarden B2B zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Swapfiets en Afnemer.
2.2
Indien Swapfiets meerdere Fietsen aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld,moet daar waar “Fiets” staat tevens worden gelezen “Fietsen”.
2.3
De door Swapfiets genoemde bedragen in deze Algemene Voorwaarden zijn inclusief BTW.
2.4
Afspraken tussen Swapfiets en Afnemer in afwijking van, of in aanvulling op, deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd door de B2B-manager van Swapfiets.
2.5
De toepasselijkheid van eventuele algemene (en/of andere) voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Swapfiets en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.8
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden
2.9
Indien Swapfiets niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Swapfiets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3

Gebruik van de fiets.

3.1
Afnemer maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt voor de Fiets als een goed huisvader. Afnemer garandeert dat de Gebruiker deze zorgplicht ook in acht neemt.
3.2
De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker.
3.3
De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Swapfiets. Het is Afnemer en/of Gebruiker niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen.
3.4
Elke Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel.
3.5
Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Fiets met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.
3.6
Swapfiets beschikt altijd over een reservesleutel van de Fiets. In het geval van een verloren of beschadigde sleutel, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Swapfiets. De kosten hiervoor zijn EUR 15,-- per sleutel. Deze kosten komen voor rekening van Afnemer.
3.7
Het is Afnemer en/of Gebruiker, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Swapfiets te worden geretourneerd.
3.8
Afnemer en/of Gebruiker mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd. Het is tevens niet toegestaan de elektronica of software van de e-bike op enige wijze te manipuleren
3.9
De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de Fiets, moet er door Afnemer direct contact worden opgenomen met Swapfiets.
3.10
Afnemer is ermee bekend dat de Fiets eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de Fiets eigendom is van een leasemaatschappij, is Afnemer gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de Fiets bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.
3.11
Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Swapfiets, zoals een nieuw adres.

Artikel 4

Swappen.

4.1
Het gebruik van de Fietsen geeft recht op gratis Swappen, te weten het (in geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets) oplossen door Swapfiets van een probleem met betrekking tot de Fiets door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets. Hieronder wordt verstaan:
 • Het gratis repareren van gebreken aan de Swapfiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Swapfiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, een kapotte (ketting)kast, een gescheurd zadel en kapotte verlichting;
 • Het zo nodig gratis omruilen van de Fiets.
Swappen vindt alleen plaats binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar Swapfiets actief is.
4.2
Swapfiets streeft er naar een fiets te Swappen binnen 48 uur nadat door de Gebruiker van de fiets contact is opgenomen met Swapfiets via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met de Gebruiker van de Fiets. Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door de Gebruiker en/of door Afnemer geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.
4.3
Wanneer de Gebruiker ten onrechte verzoekt om te Swappen (een ‘Onterechte Swap’), heeft Swapfiets het recht EUR 20,- voorrijkosten in rekening te brengen bij Afnemer. Wanneer de Gebruiker niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.
4.4
Bij het omwisselen van een Fiets door Swapfiets wordt de Fiets inclusief sleutel door de Gebruiker overgedragen aan Swapfiets.

Artikel 5

Betalingen.

5.1
Tenzij anders overeengekomen dienen door Afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het door Swapfiets opgegeven rekeningnummer. De facturatie vindt plaats aan het begin van de maand.
5.2
Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Swapfiets het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Afnemer of Gebruiker een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Afnemer aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5.3
Swapfiets heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Swapfiets gerechtigd vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Swapfiets niet tot levering van de Fietsen zal overgaan.
5.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Swapfiets gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.5
Indien Afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Swapfiets het recht om de aan Afnemer ter beschikking gestelde Fietsen onverwijld terug te halen en de redelijke kosten die daaruit voortvloeien bij Afnemer in rekening te brengen. Tevens heeft Swapfiets het recht om, indien van toepassing, gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Afnemer in rekening te brengen.
5.6
Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Swapfiets verschuldigde.
5.7
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.8
Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Swapfiets te melden.

Artikel 6

Opzegging en einde overeenkomst.

6.1
Indien Swapfiets en Afnemer voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst geen einddatum in de Overeenkomst hebben opgenomen, kan Afnemer de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van de overeenkomst door Afnemer via e-mail is ontvangen door Swapfiets loopt de overeenkomst nog één maand door zodat de overeenkomst eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapfiets is ontvangen.
6.2
Afnemer heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Fiets en de plicht om de kosten voor het gebruik van de Fiets te voldoen.
6.3
De Fiets en de sleutel dienen door Afnemer uiterlijk op de Einddatum bij Swapfiets te worden ingeleverd.
6.4
Wanneer de Fiets door Afnemer vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Afnemer op grond van deze overeenkomst onverminderd de verplichting van Afnemer om alle kosten voor het gebruik van de Fiets tot de Einddatum te voldoen.
6.5
Afnemer dient de Fiets uiterlijk op de Einddatum aan Swapfiets over te dragen, bij gebreke waarvan Afnemer aan Swapfiets een boete verschuldigd is van EUR 5,-- per dag (per Fiets) totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan Swapfiets, dit met een maximum van zeven dagen.
6.6
Is de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum overgedragen aan Swapfiets, zal Swapfiets aangifte doen van diefstal door Afnemer. Tevens is Afnemer in dat geval gehouden de door Swapfiets geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type Fiets en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapfiets om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type Fiets.
Type Fiets Vastgestelde schadevergoeding
Original EUR 350,-
Deluxe EUR 450,-
Power 7 EUR 2.000,-
Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type fiets.

Artikel 7

Diefstal of vermissing

7.1
In geval van vermissing of diefstal van de Fiets en/of de accu is de Gebruiker verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapfiets, de sleutel van de Fiets aan Swapfiets te overhandigen en samen met een medewerker van Swapfiets aangifte te doen. Afnemer is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Fiets. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Fiets is terug te vinden in Tabel 2. De Gebruiker ontvangt van Swapfiets een vervangende Fiets nadat de aangifte is afgerond.
Type Fiets Vastgestelde eigen risico
Original EUR 40,-
Deluxe EUR 60,-
Power 7 (zonder accu) EUR 220,-
Power 7 accu EUR 500,-
Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Fiets.
7.2
Indien door de Gebruiker niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets en/of de accu, of de fietssleutel niet door de Gebruiker aan Swapfiets kan worden overhandigd, is Afnemer aan Swapfiets een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1.
7.3
Als de Fiets niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Afnemer een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en is terug te vinden in Tabel 3 en afhankelijk van het type Fiets.
Type Fiets Vastgestelde nalatigheidstoeslag
Original EUR 60,-
Deluxe EUR 90,-
Power 7 EUR 300,-
Tabel 3: Hoogte nalatigheidstoeslag per type Fiets.
7.4
Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden krijgt Afnemer maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Swapfiets bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten.
7.5
Als blijkt dat de Gebruiker en/of Afnemer foutieve informatie hebben verstrekt in het nadeel van Swapfiets, heeft Swapfiets het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,- in rekening te brengen bij Afnemer. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.
7.6
Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft Swapfiets het recht dit bij Afnemer in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Fiets is op te vragen bij Swapfiets.
7.7
Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft de Gebruiker minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van de Gebruiker dan wel Afnemer. Het verwijderen van de Fiets door de gemeente zal worden beschouwd als een Onterechte Swap. Nadat de Fiets minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt Swapfiets de Fiets op en zal contact worden opgenomen met Afnemer om een nieuwe Fiets te leveren. Swapfiets heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Afnemer zoals eventuele verkrijgingskosten en de kosten van een Onterechte Swap.

Artikel 8

Schade.

8.1
Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door de Gebruiker binnen 24 uur gemeld aan Swapfiets.
8.2
Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapfiets, behoudt Swapfiets zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Afnemer.
8.3
Swapfiets heeft het recht de Fiets te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van Swapfiets) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud.

Artikel 9

Aansprakelijkheid.

9.1
Als Afnemer een Fiets in gebruik neemt, dan wel als Afnemer de Fiets ter beschikking stelt aan Gebruiker, dan wordt dit opgevat als bewijs dat de Fiets goed functioneert en geen gebreken vertoont.
9.2
Bij twijfel door Afnemer en/of de Gebruiker aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Swapfiets.
9.3
Het gebruik van de Fiets, door Afnemer zelf of door Gebruiker, is voor risico van Afnemer.
9.4
Swapfiets is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer en/of door Gebruiker geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Swapfiets.
9.5
Afnemer vrijwaart Swapfiets tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.6
Afnemer en/of Gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Fiets.
9.7
Swapfiets heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Afnemer uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.
9.8
Afnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot de Fiets, bijbehorende documenten of bijkomende zaken géén verzekeringen zijn afgesloten. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen dienen door Afnemer voor eigen rekening te worden gesloten.

Artikel 10

Niet nakomen verplichtingen.

10.1
Swapfiets heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer, indien:
 • Afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst;
 • Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Afnemer en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst beïnvloedt;
 • Afnemer of Gebruiker naar het oordeel van Swapfiets misbruik maakt van de door Swapfiets geboden service;
 • Afnemer of Gebruiker opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapfiets; dan wel
 • Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te kunnen komen.
10.2
Afnemer heeft het recht deze overeenkomst per direct te beëindigen indien Swapfiets haar verplichtingen zoals beschreven in deze overeenkomst herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

Artikel 11

Overmacht.

11.1
Swapfiets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer en/of Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Swapfiets geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Swapfiets niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Swapfiets heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Swapfiets haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3
Swapfiets kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4
Voor zover Swapfiets ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Swapfiets gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen bij Afnemer.

Artikel 12

Wijzigingen.

12.1
Swapfiets behoudt zich het recht voor om de kosten voor het gebruik van de Fiets te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Afnemer.

Artikel 13

Privacy.

13.1
Swapfiets vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Swapfiets dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.swapfiets.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kan contact op worden genomen via privacy@swapfiets.nl.

Artikel 14

Toepasselijk recht. Geschillen.

14.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2
Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 1
Definities.
In onderstaande Algemene Voorwaarden B2B wordt verstaan onder:
Afnemer: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie Swapfiets een Overeenkomst aangaat;
Einddatum: De datum waarop de Overeenkomst eindigt; dit kan zijn een tussen Swapfiets en Afnemer overeengekomen datum dan wel de datum die volgt door opzegging van de Overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze Voorwaarden;
Fiets: De datum waarop de Overeenkomst eindigt; dit kan zijn een tussen Swapfiets en Afnemer overeengekomen datum dan wel de datum die volgt door opzegging van de Overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 6.1 van deze Voorwaarden;
Fiets: Eén of meerdere door Swapfiets aan de Afnemer ter beschikking gestelde fiets(en) voor gebruik door Afnemer in overeenstemming met de Voorwaarden;
Gebruiker: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de door Swapfiets aan Afnemer ter beschikking gestelde Fiets(en);van Swapfiets.
Onterechte Swap: Heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 4.3 van deze Voorwaarden;
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Swapfiets en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
Swapfiets: Swapfiets B.V., gevestigd te Amsterdam aan de Amsteldijk 216 (1079 LK) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65958713;
Swappen: Het oplossen door Swapfiets van een probleem met betrekking tot de Fiets, door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets zoals nader omschreven in artikel 4.1 van deze Voorwaarden;
Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden B2B
Artikel 2
Toepasselijkheid.
2.1
Deze Algemene Voorwaarden B2B zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Swapfiets en Afnemer.
2.2
Indien Swapfiets meerdere Fietsen aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld,moet daar waar “Fiets” staat tevens worden gelezen “Fietsen”.
2.3
De door Swapfiets genoemde bedragen in deze Algemene Voorwaarden zijn inclusief BTW.
2.4
Afspraken tussen Swapfiets en Afnemer in afwijking van, of in aanvulling op, deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd door de B2B-manager van Swapfiets.
2.5
De toepasselijkheid van eventuele algemene (en/of andere) voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6
Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden volledig van toepassing. Swapfiets en Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.7
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
2.8
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden
2.9
Indien Swapfiets niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Swapfiets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze Voorwaarden te verlangen.
Artikel 3
Gebruik van de fiets.
3.1
Afnemer maakt normaal gebruik van de Fiets en zorgt voor de Fiets als een goed huisvader. Afnemer garandeert dat de Gebruiker deze zorgplicht ook in acht neemt.
3.2
De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker.
3.3
De Fiets blijft te allen tijde eigendom van Swapfiets. Het is Afnemer en/of Gebruiker niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen.
3.4
Elke Fiets wordt geleverd met een ring- en een insteekkettingslot met één sleutel.
3.5
Om incidenten als vermissing, diefstal en schade te voorkomen dient de Fiets altijd dubbel op slot te staan met het bijgeleverde ring- en kettingslot. Waar mogelijk moet de Fiets met het kettingslot ergens aan vast worden gezet.
3.6
Swapfiets beschikt altijd over een reservesleutel van de Fiets. In het geval van een verloren of beschadigde sleutel, moet er een nieuwe sleutel worden aangevraagd bij Swapfiets. De kosten hiervoor zijn EUR 15,-- per sleutel. Deze kosten komen voor rekening van Afnemer.
3.7
Het is Afnemer en/of Gebruiker, mede vanwege het risico op diefstal, niet toegestaan kopieën van de sleutel te laten maken of meer dan één sleutel in bezit te hebben. Een eerder als verloren opgegeven sleutel die wordt teruggevonden dient onmiddellijk aan Swapfiets te worden geretourneerd.
3.8
Afnemer en/of Gebruiker mag aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd. Het is tevens niet toegestaan de elektronica of software van de e-bike op enige wijze te manipuleren
3.9
De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de Fiets, moet er door Afnemer direct contact worden opgenomen met Swapfiets.
3.10
Afnemer is ermee bekend dat de Fiets eigendom kan zijn van een leasemaatschappij. Wanneer de Fiets eigendom is van een leasemaatschappij, is Afnemer gehouden om op eerste verzoek van de leasemaatschappij ofwel de Fiets bij de leasemaatschappij in te leveren, ofwel het toekomstig huurtarief bevrijdend aan de leasemaatschappij te betalen.
3.11
Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij Swapfiets, zoals een nieuw adres.
Artikel 4
Swappen.
4.1
Het gebruik van de Fietsen geeft recht op gratis Swappen, te weten het (in geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets) oplossen door Swapfiets van een probleem met betrekking tot de Fiets door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets. Hieronder wordt verstaan:
 • Het gratis repareren van gebreken aan de Swapfiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Swapfiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band, een kapotte (ketting)kast, een gescheurd zadel en kapotte verlichting;
 • Het zo nodig gratis omruilen van de Fiets.
Swappen vindt alleen plaats binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar Swapfiets actief is.
4.2
Swapfiets streeft er naar een fiets te Swappen binnen 48 uur nadat door de Gebruiker van de fiets contact is opgenomen met Swapfiets via telefoon, e-mail of Whatsapp. Swappen gebeurt op afspraak met de Gebruiker van de Fiets. Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door de Gebruiker en/of door Afnemer geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding.
4.3
Wanneer de Gebruiker ten onrechte verzoekt om te Swappen (een ‘Onterechte Swap’), heeft Swapfiets het recht EUR 20,- voorrijkosten in rekening te brengen bij Afnemer. Wanneer de Gebruiker niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te Swappen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte Swap.
4.4
Bij het omwisselen van een Fiets door Swapfiets wordt de Fiets inclusief sleutel door de Gebruiker overgedragen aan Swapfiets.
Artikel 5
Betalingen.
5.1
Tenzij anders overeengekomen dienen door Afnemer verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op het door Swapfiets opgegeven rekeningnummer. De facturatie vindt plaats aan het begin van de maand.
5.2
Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft Swapfiets het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Afnemer of Gebruiker een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Afnemer aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte Swap en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
5.3
Swapfiets heeft het recht om vooraf een creditcheck uit te voeren. Indien daaruit een negatief oordeel volgt, is Swapfiets gerechtigd vooruitbetaling van Afnemer te verlangen, bij gebreke waarvan Swapfiets niet tot levering van de Fietsen zal overgaan.
5.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn is Swapfiets gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.5
Indien Afnemer in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan heeft Swapfiets het recht om de aan Afnemer ter beschikking gestelde Fietsen onverwijld terug te halen en de redelijke kosten die daaruit voortvloeien bij Afnemer in rekening te brengen. Tevens heeft Swapfiets het recht om, indien van toepassing, gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Afnemer in rekening te brengen.
5.6
Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Swapfiets verschuldigde.
5.7
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.8
Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Swapfiets te melden.
Artikel 6
Opzegging en einde overeenkomst.
6.1
Indien Swapfiets en Afnemer voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst geen einddatum in de Overeenkomst hebben opgenomen, kan Afnemer de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van de overeenkomst door Afnemer via e-mail is ontvangen door Swapfiets loopt de overeenkomst nog één maand door zodat de overeenkomst eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door Swapfiets is ontvangen.
6.2
Afnemer heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Fiets en de plicht om de kosten voor het gebruik van de Fiets te voldoen.
6.3
De Fiets en de sleutel dienen door Afnemer uiterlijk op de Einddatum bij Swapfiets te worden ingeleverd.
6.4
Wanneer de Fiets door Afnemer vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Afnemer op grond van deze overeenkomst onverminderd de verplichting van Afnemer om alle kosten voor het gebruik van de Fiets tot de Einddatum te voldoen.
6.5
Afnemer dient de Fiets uiterlijk op de Einddatum aan Swapfiets over te dragen, bij gebreke waarvan Afnemer aan Swapfiets een boete verschuldigd is van EUR 5,-- per dag (per Fiets) totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan Swapfiets, dit met een maximum van zeven dagen.
6.6
Is de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum overgedragen aan Swapfiets, zal Swapfiets aangifte doen van diefstal door Afnemer. Tevens is Afnemer in dat geval gehouden de door Swapfiets geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type Fiets en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van Swapfiets om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type Fiets.
Type Fiets Vastgestelde schadevergoeding
Original EUR 350,-
Deluxe EUR 450,-
Power 7 EUR 2.000,-
Tabel 1: Hoogte schadevergoeding per type fiets.
Artikel 7
Diefstal of vermissing
7.1
In geval van vermissing of diefstal van de Fiets en/of de accu is de Gebruiker verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan Swapfiets, de sleutel van de Fiets aan Swapfiets te overhandigen en samen met een medewerker van Swapfiets aangifte te doen. Afnemer is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Fiets. Het van toepassing zijnde eigen risico per type Fiets is terug te vinden in Tabel 2. De Gebruiker ontvangt van Swapfiets een vervangende Fiets nadat de aangifte is afgerond.
Type Fiets Vastgestelde eigen risico
Original EUR 40,-
Deluxe EUR 60,-
Power 7 (zonder accu) EUR 220,-
Power 7 accu EUR 500,-
Tabel 2: Hoogte eigen risico per type Fiets.
7.2
Indien door de Gebruiker niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets en/of de accu, of de fietssleutel niet door de Gebruiker aan Swapfiets kan worden overhandigd, is Afnemer aan Swapfiets een schadevergoeding verschuldigd zoals vastgesteld in Tabel 1.
7.3
Als de Fiets niet dubbel op slot/vast staat en er doet zich een incident voor, inclusief een geval van vandalisme, vermissing of diefstal, dan is Afnemer een nalatigheidstoeslag verschuldigd. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en is terug te vinden in Tabel 3 en afhankelijk van het type Fiets.
Type Fiets Vastgestelde nalatigheidstoeslag
Original EUR 60,-
Deluxe EUR 90,-
Power 7 EUR 300,-
Tabel 3: Hoogte nalatigheidstoeslag per type Fiets.
7.4
Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden krijgt Afnemer maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. Swapfiets bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten.
7.5
Als blijkt dat de Gebruiker en/of Afnemer foutieve informatie hebben verstrekt in het nadeel van Swapfiets, heeft Swapfiets het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,- in rekening te brengen bij Afnemer. Dit bedrag komt boven op het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.
7.6
Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft Swapfiets het recht dit bij Afnemer in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Fiets is op te vragen bij Swapfiets.
7.7
Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft de Gebruiker minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van de Gebruiker dan wel Afnemer. Het verwijderen van de Fiets door de gemeente zal worden beschouwd als een Onterechte Swap. Nadat de Fiets minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt Swapfiets de Fiets op en zal contact worden opgenomen met Afnemer om een nieuwe Fiets te leveren. Swapfiets heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Afnemer zoals eventuele verkrijgingskosten en de kosten van een Onterechte Swap.
Artikel 8
Schade.
8.1
Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door de Gebruiker binnen 24 uur gemeld aan Swapfiets.
8.2
Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van Swapfiets, behoudt Swapfiets zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Afnemer.
8.3
Swapfiets heeft het recht de Fiets te controleren op de staat waarin deze verkeert. Huurder is gehouden zijn medewerking te verlenen aan het (op afroep van Swapfiets) uitvoeren van controles, modificaties en onderhoud.
Artikel 9
Aansprakelijkheid.
9.1
Als Afnemer een Fiets in gebruik neemt, dan wel als Afnemer de Fiets ter beschikking stelt aan Gebruiker, dan wordt dit opgevat als bewijs dat de Fiets goed functioneert en geen gebreken vertoont.
9.2
Bij twijfel door Afnemer en/of de Gebruiker aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Swapfiets.
9.3
Het gebruik van de Fiets, door Afnemer zelf of door Gebruiker, is voor risico van Afnemer.
9.4
Swapfiets is niet aansprakelijk voor enige door Afnemer en/of door Gebruiker geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Swapfiets.
9.5
Afnemer vrijwaart Swapfiets tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
9.6
Afnemer en/of Gebruiker zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Fiets.
9.7
Swapfiets heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Afnemer uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden.
9.8
Afnemer verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot de Fiets, bijbehorende documenten of bijkomende zaken géén verzekeringen zijn afgesloten. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen dienen door Afnemer voor eigen rekening te worden gesloten.
Artikel 10
Niet nakomen verplichtingen.
10.1
Swapfiets heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Afnemer, indien:
 • Afnemer in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst;
 • Afnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • Het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Afnemer en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst beïnvloedt;
 • Afnemer of Gebruiker naar het oordeel van Swapfiets misbruik maakt van de door Swapfiets geboden service;
 • Afnemer of Gebruiker opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan Swapfiets; dan wel
 • Afnemer anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te kunnen komen.
10.2
Afnemer heeft het recht deze overeenkomst per direct te beëindigen indien Swapfiets haar verplichtingen zoals beschreven in deze overeenkomst herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.
Artikel 11
Overmacht.
11.1
Swapfiets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer en/of Gebruiker indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
11.2
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Swapfiets geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Swapfiets niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Swapfiets heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Swapfiets haar verbintenis had moeten nakomen.
11.3
Swapfiets kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.4
Voor zover Swapfiets ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Swapfiets gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen bij Afnemer.
Artikel 12
Wijzigingen.
12.1
Swapfiets behoudt zich het recht voor om de kosten voor het gebruik van de Fiets te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Afnemer.
Artikel 13
Privacy.
13.1
Swapfiets vindt het belangrijk om persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe Swapfiets dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.swapfiets.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kan contact op worden genomen via privacy@swapfiets.nl.
Artikel 14
Toepasselijk recht. Geschillen.
14.1
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2
Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
14.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.